Drawings/paintings

Deep Sea Universe

Alltid nära till hands att teckna, måla, göra. Med lätthet går de mig ur händerna. Tar till det som finns omkring mig i stunden. En evigt porlande bäck.

Ingen kontrollerande distans. Växelvis autonomt, omedvetet och aktivt, ivrigt, målinriktat. Små mönster, snillrika små formationer, kittlar ögat, väcker en barnslig fantasi. Handens närvaro och en intim relation till de använda materialen. Samtida och historiska, reella eller fiktiva ritningar, topografiska kartor och konstruktioner. Uttryck, avtryck. Mikroskopiska system och fossila landskap. Organismer och byggnadsverk som lever fullt ut på havets botten. Ofta tätt mönster, en rikedom av varianter, små former, föreställande fragment, ofta ringar, cirklar eller prickar. En nu-punkt som förändras av det som händer, har hänt och kommer att hända. En följd av rörelser, spontana, humoristiska eller mörka av allvar.


Under ytan, ned i det omedvetna, där vi tror att vi inte kan andas men där våra möjligheter till att se in i vår framtid kan finnas.


Tuschteckningar, svart-vita eller färg, detaljrika, omprövade, varierande storlek och form. Kartong, duk, papper. Tusch, bläck, akrylfärg, collage, pigment, klister, lack.

Paris ateljén var inte så stor men vacker, enkelt inredd och inspirerade till ett plötsligt lappkast; måla så litet som möjligt. Detaljerat. Det började 2006 med ett slags fiskenät, vitt mönster på svart botten.


Senare, nu, efter två år, ett hundratal verk.
Varje bild en utmaning att fånga in så mycket som möjligt på en liten yta.

Öppnar upp fantasins dammluckor.

 

A F i september 2008

 

back

 

Drawings/Paintings
Deep Sea Universe

 

Drawing, painting, making things are always close at hand. They run easily through my fingers. I absorb what surrounds me for the instant. An ever-gurgling stream.


No controlling distance. Alternatingly autonomous, unconscious and actively, keenly goal-directed. Little patterns, ingenious little formations tickle the eye, arousing a childish fantasy. The presence of the hand and an intimate relationship with the materials employed. Contemporary and historical, real and fictitious drawings, topographical maps and constructions. Expressions, impressions. Microscopic systems and fossil landscapes. Organisms and buildings that live full lives on the bottom of the sea. Often dense patterns, a richness of variants, little shapes, figurative fragments, often rings, circles or dots. A now-point which is changed by what is happening, has happened and will happen in the future. A succession of movements, spontaneous, humorous or darkly serious.

 

Beneath the surface, down into the subconscious where we do not believe that we can breathe but where our opportunities for looking into the future may reside.

 

Ink drawings, black and white or coloured. Detailed, reshaped, varying sizes and shapes. Card, canvas, paper. Indian ink, coloured inks, acrylic paint, collage, pigments, glue, varnish.

 

My studio in Paris was not very large but it was beautiful. It was simply furnished and it inspired me to a sudden, drastic change of direction: to paint as little as possible. In detail. This started in 2006 with a sort of fishing net, a white pattern on a black ground.

 

Now, two years later, a hundred paintings. Each picture is a challenge: to catch as much as possible on a small surface.

 

Opening up the floodgates of the imagination.

 

Ann Frössén
September 2008

 

translation from Swedish to English by William Jewson

 

back